030616 -Information till projekt godkända i ansökningsomgång 2015:01 och 2015:02

Vi har uppdaterat programmets projekthandbok.

De två största nyheterna gäller danska projektpartner;

 • Nu får alla utgifter som är bokförda och betalda innan First level control påbörjar sin kontroll inkluderas av stödmottagarna i en given redovisningsperiod. Tidigare gällde att de skulle vara betalda inom redovisningsperioden för danska projektpartner. 

 • Danska projektpartner ska enbart bifoga de obligatoriska bilagorna vid ansökan om utbetalning. Ytterligare underlag kommer att begäras in av First level control under deras granskning. Läs mer om detta här Økonomi

Utöver det har vi förtydligat information om stödberättigande kostnader bland annat för personalkostnader;

 • När en deltidsanställd i projektet tidsredovisar ska all semester, sjukdom och annan frånvaro redovisas på ordinarie verksamhet.

 • Om timkostnaden räknas ut enligt modellen bruttopersonalkostnad  per år divideras med 1720 timmar, kan den anställde inte redovisa mer än 143,33 timmar per månad.

 • Ny text för personal som timanställd personal i projektet.

samt uppdaterat beskrivningen av processen för ansökan om utbetalning. Läs mer om det på hemsidan.

Vi vill uppmana er till att aktivt använda er av projekthandboken under projektets gång. Uppdateringar och förtydliganden sker kontinuerligt för att ge er ett bra verktyg att arbeta med och ni är ansvariga för att hålla er uppdaterade på gällande projekthandbok.

Information för projekt godkända i ansökningsomgång 2015:01.

För de danska projektpartner som  använt sig av deltidsintyget när en anställd arbetar en fast procentsats av sin arbetstid i projektet, så kan intyget börja användas efter 1 september 2015 då det blev tillgängligt på hemsidan. De personalkostnader som uppstått innan dess får istället tidsredovisas. Detta då dansk lagstiftning kräver att intyget ska vara underskrivet innan den anställde påbörjar sitt arbete i projektet.

Denna information har skickats till projektens angivna projektledare. Det är ert ansvar att sprida informationen till övriga funktioner samt alla partner i projektet.

Om ni har frågor kan ni kontakta sekretariatet.

290316 - Information till projekt godkända i ansökningsomgång 2015:01 -nya bestämmelser kring tidsrapportering


Tiden går fort och vi är redan framme vid den tidpunkt då några av de godkända projekten från programmets första ansökningsomgång har skickat in sin första ansökan om utbetalning, medan andra arbetar för fullt.

Sedan projektstarten har nya mallar och system utvecklats och information har skickats ut under tiden projekten har pågått. Frågor kopplade till mallar och rutiner kring tidrapportering har dykt upp i och med inskickandet av de första ansökningarna om utbetalning. Dessa har sekretariatet tillsammans med Förvaltande myndighet tagit ställning till och vill nu informera er om. 

I den nya programperioden 2014-2020 gäller nya bestämmelser kring tidsrapportering, bland annat att de som rapporterar tid i projektet ska rapportera 100% av sin arbetstid. Detta är förordningsstyrt och innebär att alla dagar ska rapporteras även de dagar man inte arbetar i projektet.

Frågorna kring tidsrapportering gäller framförallt två punkter:

 • Användning av förra programperiodens tidsregistreringsschema
  Det nya tidsregistreringschemat fanns tillgängligt på programmets hemsida från och med den 2 september. Projekt som startade innan dess fick rådet att använda de gamla mallarna under tiden och har därmed inte rapporterat 100% av sin arbetstid.

 • Ej rapporterat 100% av arbetstiden
  Då detta diskuterats och tolkats fick sekretariatet revidera den information som gavs på genomförandeseminariet och förtydliga att 100% rapportering gäller alla dagar även de dagar man inte arbetar i projektet. Detta innebär att alla tidrapporter inte har fyllts i på rätt sätt.

Frågan som diskuterats är om de tidrapporter som inte uppfyller kravet om 100% tidsrapportering bör kompletteras. Sekretariatet och Förvaltande myndighet har kommit fram till att samtliga tidrapporter som inte är helt korrekta utifrån tidigare nämnda problemställningarna måste ersättas med nya, ifyllda tidrapporter, som uppfyller samtliga krav. Detta då vi vill försäkra både er, projekten, och programmet om att kostnaderna inte underkänns i granskning på grund av felaktigt underlag. 

Vi beklagar såklart det extra arbete ni får lägga ned på grund av detta, men vi hoppas att även ni ser värdet i att säkra kostnadernas stödberättigande.

Ansøgning og tilsagn

Ansøgning og tilsagn kan ses her:

Ansøgning

Tilsagn